Gå til innhold

Landskapet längs Norrskensvägen

Inledning

Vårt gemensamma landskap här uppe i norr har en spännande historia. Det vackra och varierande landskapet har skapats av naturens krafter, formats av is, vind, vatten och sol och bearbetats av oss människor. I söder har vi kusten, havet, skärgården, älvmynningarna, blåbärsskogar och fina odlingsmarker. Älvdalarna som i urminnestider har skapat förutsättningar för livet i norr, leder oss vidare genom ett gammalt kulturlandskap, mellan berg och dal och vida skogar tills vi kommer till det karga men vackra fjällandskapet och de kalla och djupa sjöarna där älvarna har sina källor. Fortsätter vi lite till, över de höga bergen, så kommer vi till nästa kust som med sina fiskrikedomar lockat människor i alla tider.

Inom Nordkalotten har olika folk och språk kommit och gått under årtusenden. Man kan säga att vi som bor och lever här nu är en helig blandning av olika kulturer och folk. På gamla kartor står det om forna stammar och riken som t.ex. kvener, bjarmer, kareler, lappar, tavastehusmän, samer, hälsingar, joter, göter och norrmän etc.

Nordkalotten har alltid varit ett relativt glesbebott och gränslöst område. Förr i tiden, innan det ens fanns något som idag kallas Finland, Sverige och Norge, färdades man i huvudsak i öst-väst riktning. Olika stammar med olika språk levde sida vid sida, man jagade, fiskade, handlade med varor, höll boskap, odlade.

Idag har näringarna utvecklats och olika nationer bildats i området. I samband med detta har det ibland skapats konstgjorda hinder för människors naturliga rörelsestråk och genom gamla bosättningar. Men trots detta så har folk fortsatt sin samlevnad, över gränserna.

Nordkalotten och dess naturtillgångar har under åren ofta varit utsatt för människans girighet och maktstrider mellan olika nationer som även har resulterat i flera krig inom området. Och intresset för de arktiska naturresurserna har inte svalnat än, snarare tvärtom.

Our Stories – Våra berättelser

I projektet Our Stories vill vi lyfta fram den gemensamma historien och kulturen som är så starkt framträdande längs med Norrskensvägen som sammanbinder den finska, svenska och norska gränsen.
De angränsande länderna delar en växande medvetenhet om gemensamma rötter och identitet, vilket är grunden till detta gränsöverskridande projekt. För tillfället finns det en rutt men det behövs mer aktivitet längs den. Visionen i projektet är att bidra till en verksamhet som gör Nordkalottsregionen mer aktiv, levande och attraktiv med ökade affärsmöjligheter genom berättelser och berättande. Regionspecifika språk och kulturer är en viktig del av berättelserna, speciellt den samiska kulturen liksom meänkieli och kven-språket. Berättelserna kommer att synliggöras genom olika former och uttryck, såsom Storybook, musikproduktion, kortfilmsproduktion och muntligt berättande.
Finansiär: Interreg North

Prioritet: Kultur och omgivning

Samarbetspartner: Lapin ammattikorkeakoulu Oy (Lapland University of Applied Science), Studio E-city Ky, Ihana! AS, JORD & Sverigefinska folkhögskolan

Syfte och metod

Syftet med landskapsanalysen är att beskriva landskapet längs Norrskensvägen i ett helhetsperspektiv. Analysen omfattar området från TorneåHaparanda upp till Storslätt och Nordreisa. På grund av att området är så stort kommer analysen att hållas på en relativt översiktlig nivå. I landskapsanalysen har landskapsbilden en central roll. Landskapsbilden beskriver den visuella upplevelsen av landskapet, baserad på Kevin Lynch analysmetod, dock något anpassat. Syftet med att använda sig av en analysmetod är att kunna göra en så objektiv analys som möjligt. Den visuella upplevelsen av landskapet kompletteras med en kort beskrivning om hur landskapet används samt hur det har bildats och en beskrivning om områdets historia.

Utifrån landskapsanalysen är det sedan lättare att välja ut objekt/platser som ska utvecklas eller förbättras.

Arbetet med landskapsanalysen påbörjades med Our Stories Round Trip, då hela projektteamet åkte iväg längs Norrskensvägen för att samla berättelser och för att bekanta sig och dokumentera området. Senare har arbetet fortsatt med sökande efter fakta på nätet, litteraturstudier, studier av befintligt kartmaterial, bilder, fältbesök etc.

Landskapsanalysen upprättas av E-City Landscape & Art/Studio E-City ky som är en av partners i Our Stories projektet. Förutom att ta fram landskapsanalysen för området deltar vi även i samlandet av berättelser samt skriver och producerar och även framför musik.  Vi har ett historiskt perspektiv i vår musikproduktion och även i landskapsanalysen kommer kulturhistorien att betonas. Landskapsbilden har en central roll i landskapsanalysen och t.ex vackra utblickar men även tillgänglighet samt hur man kan göra området mer lockande är viktiga aspekter i arbetet.

Vad är landskap?

Landskapet är en helhet som bildats under en lång tid av och med levande faktorer är t.ex. djurlivet och växtlighet samt icke levande faktorer som bl.a. klimat, jordarter och berggrund mm. Var och en kan uppleva landskapet på olika sätt genom sina sinnen. Även våra erfarenheter påverkar hur vi tolkar vår omgivning. Därför måste man använda sig av analysmetoder för att kunna göra en så objektiv analys som möjligt.

Landskapet är levande och i en ständig förändring. Olika naturfenomen, skiftande väder, vatten, vind, sol samt årstidernas växling formar landskapet. Också vi människor påverkar landskapet. Ett bra exempel på människans och naturens samspel är kulturmiljöer.

Vilken Norrskensväg?

Norrskensvägen går genom Finland, Sverige och Norge. Den börjar i Torneå-Haparanda vid Bottenviken och följer riksväg E 8 och Väg 99 upp till Kilpisjärvi i norra Finland. Därifrån går den via Storfjord till Tromsö i Norge.

Arbetet med att utveckla väg E8/Väg 99 till turismväg påbörjades 2001 som ett samarbetsprojekt mellan Finland, Sverige och Norge. Målet med projektet var att utöka samarbetet samt marknadsföra och utveckla besöksnäringen i området.

Tidsplan

Arbetet med landskapsanalysen pågår men det finns fortfarande möjlighet till att påverka slutresultatet. I oktober i år kommer vi inom Our Stories projektet att anordna ett evenemang i Haparanda där vi kommer att hålla seminarier och framför allt presentera musik och film etc. som har producerats inom projektet. I samband med evenemanget kommer vi även att presentera landskapsanalysen.

Om du har synpunkter eller idéer om värdefulla kulturmiljöobjekt, vackra platser eller annat som kunde vara av intresse, tveka inte att ta kontakt!

Kontaktuppgifter:

Landskapsarkitekt LAR/MSA Elina Söderström
e-post: elina@e-citylandscape.eu
tfn. +358 44 0931214 eller +46 738229633

Affärer längs Norrskensvägen?

MyStory-projektet främjar små turistföretag i Norrskensvägen -området genom företagsberättelser och digital marknadsföring.

MyStory projekt

Alla rättigheter förbehållna | Our Stories
Design och kod: GnistAnna Koi