Gå til innhold

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lapin ammattikorkeakoulu Oy
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi

2. Rekisterinpitäjän edustaja

Hallintojohtaja Ari Konu,
puh. +358 (0)40 7352 007
ari.konu@lapinamk.fi

3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Saila-Inkeri Puukko,
Kauppakatu 58,
95400 Tornio,
puh. +358 (0)40 7528573
saila.puukko@lapinamk.fi

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Pirjo Kärki-Koskinen,
Jokiväylä 11 C,
96300 Rovaniemi,
puh. 040 510 0365,
tietosuoja@lapinamk.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Our Stories (Interreg Nord) hankkeen tiedotus- ja viestintätarkoituksissa, kuten hankkeen tulevista tapahtumista ja tuloksista tiedottamiseen.

Lisäksi hankkeen hallinnoija (Lapin amk) pitää yllä rekisteriä hankkeeseen osallistuneista henkilöistä hankkeen tilastointi- ja raportointitarkoituksessa rahoittajan edellyttämällä tavalla.

6. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 tai 9 artiklaan (vähintään yksi peruste).

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1, alakohdat a – f:

 • rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
  säädökset: Ammattikorkeakoulukoululaki 2014.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 9 (erityiset henkilötietoryhmät), alakohdat a – j:

 • yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi

7. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat

Our Stories hankkeen rekisteri sisältää seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maa, yrityksen nimi ja kotisivut sekä tieto siitä onko henkilö alle 24 vuotias (kyllä/ei). Rekisteri ei sisällä henkilötunnuksia.

Rekisteriä pidetään yllä hankkeen toteutuksen ajan, eli 30.6.2019 saakka. Tämän jälkeen voidaan tarpeen mukaan lähettää tietoa mahdollisista tarinankerronnan teemaan liittyvistä jatkohankkeista.

Osallistujalistojen osalta hankkeen toteuttamiseen liittyvät asiakirjat tulee dokumentoida ja säilyttää hankeorganisaatiossa 31.12.2032. Mikäli Suomen lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaissa, säädetään tätä pidemmästä ajasta, sitä tulee noudattaa.

8. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

Sähköinen ilmoittaumislomake (esim. Google Forms/Webropol), Excel.

9. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan? Onko rekisteröidyllä velvollisuus toimittaa tarvittavat henkilötiedot? Seuraukset siitä, jos rekisteröity ei toimita tarvittavia henkilötietoja.

Tiedot saadaan olemassa olevasta hankkeen yhteystietorekisteristä.

Jos rekisteröity antaa henkilötietonsa käsittelyä varten, niin henkilötietojen antamisen peruste on:

 • rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimus

10. Evästeiden käyttö

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään evästeitä:

 • Ei

11. Säännönmukaiset siirrot ja luovutukset

Tietoja ei luovuteta muuhun käyttötarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja sen perusteet

Ei siirretä

13. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Käyttöoikeus rekisteriin ja sähköisiin ilmoittautumislomakkeisiin on vain hankkeen hallinnoijalla (Lapin AMK) ja hankekumppaneilla (Ihana AS!, Sverigefinska folkhögskolan, JORD Ek. För., Studio E-city Ky.).

Ilmoittautumistietoja ei säilytetä̈ sähköisessä lomakkeessa, vaan ne poistetaan sieltä̈ ilmoittautumisen jälkeen. Tiedot siirretään manuaalisesti sähköiseltä ilmoittautumislomakkeelta Excel-muotoiseen rekisteriin projektipäällikön toimesta hänen tietokoneelleen. Ilmoittautumislomakkeelle kirjautuminen vaatii hankehenkilökunnalta/kumppaneilta henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan.

14. Automatisoitu päätöksenteko

Ei tehdä automatisoitua päätöksentekoa eikä profilointeja.

15. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU-tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan:

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • tarkastaa itseään koskevat tiedot
 • pyytää tietojensa oikaisemista
 • vaatia tietojensa poistamista
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • pyytää itse toimittamiensa henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
 • oikeus peruuttaa antamansa suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity voi toimittaa sitä koskevan pyynnön ammattikorkeakoulun verkkosivuilta saatavalla lomakkeella tai olla yhteydessä ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavaan.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Yhteystiedot: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki

Neuvoja ja ohjeistusta rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa antaa tietosuojavastaava, yhteystiedot ilmoituksen kohdassa 4.

FINLAND

Saila Puukko
Lapland UAS

Kauppakatu 58
95400 Tornio

+358 (0)40 7528573

FINLAND

Elina Söderström
Studio E-City ky

Saarenpäänkatu 39
95430 Tornio

+358 (0)44 0931214

NORWAY

Inger Birkelund
ihana! as

Hovedveien 2
N-9151 Storslett

+47 92055728

SWEDEN

Annika Kronqvist
Svefi Academy

Torget 3
SE-953 32 Haparanda

+46 922 688 17

SWEDEN

Erling Fredriksson
JORD Ek. För.

Kyrkbacken 21
980 61 Tärendö
0046-(0)978-718 39
0046-(0)70-5478789

Kaikki oikeudet pidätetään | Our Stories | GDPR
Suunnittelu ja koodi: Gnist / Anna Koi